Pristup portalu za partnere

Prijava online pristup

WebShop
Najizravnija vrsta e-trgovine. Pomoću ovog sistema možete posjetiti SCH-direct, a ulazite praktički u interni sistem za obradu podataka. S ovom uslugom Vam nudimo mogućnost da uz sve informacije saznate i individualno važeće cijene, a narudžbu možete predati svakim danom od 00:00 do 24:00. Također i nedjeljom i praznikom.

Obavezna polja označena su sa *:

Podaci o firmi
Osoba za kontakt